contacts andreshko

Общи условия за ползване

I. Определения

“Платформата”, “Сайтът”, “Уебсайтът” и “аndreshko.com” са взаимнозаменими обозначения и представляват електронна система за достъп до бази данни с информация за търгове и публични продажби на територията на България и други страни от ЕС.

“Доставчик” или “Доставчик на информационна услуга” е дружеството “Майндбогъл” ЕООД, ЕИК 201222148, което е собственик на Платформата и предоставя достъп до нея срещу заплащане.

“Клиент”, “Потребител” и “Гост” е всяко лице, което ползва Платформата, чрез извършване на регистрация в нея или отваряне/зареждане на домейна andreshko.com в интернет браузър или всякакъв друг софтуер, позволяващ свалянето на информация от страници от този домейн.

“Акаунт” представлява правото на достъп до един или няколко Потребителски профила в Платформата.

“План за достъп” е един от посочените в публичната част на Платформата планове, всеки от които осигурява различно ниво на достъп в Платформата срещу различно заплащане.

II. Общи положения

Всеки, който използва Уебсайта, е длъжен да се запознае със съдържанието на настоящите Общи условия (ОУ).

Гостите могат да използват Уебсайта с ограничени функции, при положение че спазват правилата, посочени в настоящите Общи условия, като спазват закона и принципите на добросъвестност.

Съдържанието, публикувано в Платформата, независимо от неговата форма, т.е. текстови, графични и видео материали, е обект на защита на правата на интелектуална собственост, включително авторски права и права на интелектуална собственост на Доставчикът или трети лица.

Забранено е използването на това съдържание по какъвто и да е начин без писменото съгласие на лицата, които са титуляри на тези права. Всяко събиране и обработка на данни и друга информация, достъпна на Уебсайта, с цел по-нататъшно споделяне с трети страни в рамките на други Уебсайтове е забранено. Също така е забранено използването на наименованието andreshko.com, включително характерни графични елементи от логото, без съгласието на Доставчика.

Доставчикът не е страна по публикуваните обявления за търгове и публични продани, няма контрол върху нито един елемент от тях и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с публикуваните чрез Платформата обявления за търгове и публични продани.

III. Профил

Платформата предлага безплатна регистрация на потребителски профил, за да може Потребителят да оцени нейната полезност и функционалност. Тази регистрация е безплатна и предлага достъп до пълният набор от данни на платформата за 7 дни от регистрацията. След изтичане на този период, Потребителят няма достъп до данните и всички имейл нотификации се прекратяват.

За да може да получи достъп до пълния набор от функционалности на Платформата, включително възобновяване на зададените нотификации и достъп до актуални обявления за публични продажби и търгове за период по-дълъг от 7 дни, Потребителят трябва да извърши плащане съобразно избраният от него План за достъп.

Потребител може да бъде физическо лице или юридическо лице. Всяко едно лице може да закупи повече от един План за достъп, като в този случай неговият Акаунт е свързан с всеки един от тези закупени потребителски профили.

Един потребителски профил може да се ползва само на едно мобилно и едно десктоп устройство. В случай на Акаунт, управляван от юридическо лице, право на ползване на всеки един от потребителските профили от този Акаунт има само едно физическо лице при условията на предходното изречение. Платформата си запазва правото на временно ограничаване на достъпа до определени профили в случай на подозрителна активност, водеща до обосновано предположение, че профилът се ползва от повече от едно физическо лице.

Регистрацията на потребителски профил се извършва чрез:

Доставчикът обработва лични данни на Потребители в съответствие с Политиката за поверителност

След попълване на данните, необходими за регистрация, Платформата изпраща на имейла предоставен от потребителя линк за активиране на профила.

Регистрацията се смята за завършена, когато Потребителят активира профила си. Към този момент се счита, че Потребителят е приел изцяло ОУ за ползване на Платформата. Ако активирането не се осъществи в рамките на 1 ден от получаване на имейла, потвърждаващ регистрацията на профила, линкът за активиране изтича и профилът не се активира.

IV. Заплащане на пълен достъп

Ако потребителят желае да се възползва от пълната функционалност на Платформата, той може да избере един от платените Планове за достъп. Това може да стане след като вече е регистрирал безплатен профил или още преди да има такъв.

Платените планове за достъп са:

Всеки един от предлаганите Планове съдържа различно ниво на достъп до услугите на Платформата, като разликите са подробно описани на мястото в Уебсайта, където са разположени бутоните за закупуване на тези планове.

Съгласно глава “Профил”, всяко едно заплащане за един от плановете дава достъп до Платформата на един потребител. В случай, че потребител е търговец или друго лице, желаещо достъп за повече от един профил, това може да се случи, след заплащане за съответният брой потребители за избраният от лицето план/планове.

Доставчикът има правото да дава отстъпки от плановете ако едно лице желае да закупи достъп за повече от 10 потребителя. Това става с индивидуален писмен договор между страните.

V. Отговорност

Доставчикът не е организатор, участник, посредник или каквато и да е страна по процедурите на публична продан и търговете описани в обявленията в Платформата, не играе роля на посредник между организатор и наддавач и не изпълнява функции на агенция или брокер за недвижими имоти. Доставчикът не носи никаква отговорност за вреди понесени от Потребителя във връзка отношенията на последния, свързани или произтичащи от участие, пропуснат срок за участие, непълна и/или грешна информация за търговете или публичните продани или техните обекти.

Потребителите на Платформата следва да организират сами независима правна/адвокатска консултация, в случай, че желаят да участват в някой от търговете/публичните продани, публикувани в Платформата.

Събирането, обработването и подреждането на данните за търговете и публичните продани в Платформата се извършват автоматизирано от Доставчика и се предоставя единствено за информационна и индикативна цел на Потребителите.

Потребителят не трябва в никой случай да разчита единствено на информацията предоставена от Платформата

При интерес за участие в някоя от процедурите по публикуваните обявления на публична продан/търг, Потребителите трябва да се свържат директно с организатора на процедурата и да се снабдят с информация относно участието и самият имот директно от организатора или да ангажират адвокат, който да направи това вместо тях.

VI. Заключителни разпоредби

Доставчикът си запазва правото да изменя Общите условия при спазване на следните правила:

Търсите имот под пазарни цени?

Намерете го с нас!

Регистрирай се
Съгласие за бисквитки