Процедура при закупуване на имот на търг от НАП

  1. Харесвате си имот
  2. Уговаряте оглед
  3. Отивате на оглед
  4. Внасяте депозит и наддавателно предложение
  5. Търг с наддаване

Общи положения

В публичната продан на НАП могат да участват физически, юридически лица. Участието е лично, чрез законен представител или упълномощено лице.

Със съобщението за обявяване на публична продан/търг се определят всички правила и условия за провеждането му – описание на продаваните имоти и тяхната начална цена, възможностите за оглед, начина на продажба (с тайно или явно наддаване), място и срок за подаване на наддавателните предложения, място и време на провеждане на продажбата, размер (20% от началната цена) и срок за внасяне на депозита и др.

При търговете с тайно наддаване предварително се подава предложение за участие в търг, като предлаганата цена не може да бъде по-ниска от началната.

В рамките на определения срок за подаване на предложенията, всеки участник може писмено да оттегли предложението си, както и да направи ново след оттегляне на първоначалното, но трябва да се има предвид, че един участник може да направи само едно наддавателно предложение за еди и същ имот. Търгът е редовен, дори и при подадено само едно наддавателно предложение, стига то да е редовно направено и за цена равна или по-висока от началната.

Наддавателните предложения ведно с документ за внесен депозит трябва да постъпят най-късно в рамките на работното време на деня преди обявената дата за отваряне на предложенията.

Отваряне на наддавателните предложения в деня на търга

Във времето и мястото, посочени в съобщението, наддавателните предложения се разглеждат и класират, като се проверява валидността и редовността на всяко от тях по реда, в който са постъпили. Не е задължително присъствието на участника или негов представител.

Комисията, провеждаща търга класира предложенията в низходящ ред според размера на предложената цена, след което се обявява спечелилия търга участник, предложил най-висока цена и следващите две най-високи предложения.

При еднаква най-висока цена, предложена от двама или повече от присъстващите участници в наддаването, търгът продължава само между тях с явно наддаване. В този случай, органът, провеждащ търга, обявява стъпката за наддаване. Ако най-високата цена е предложена от двама или повече участници и поне един от тях не присъства при разглеждането на предложенията, органът, провеждащ търга, определя спечелилия чрез жребий в присъствието на явилите се участници.

При търговете с явно наддаване желаещите да участват трябва предварително да внесат депозита за участие в срока определен в съобщението за публичната продажба и да представят документ за внасянето му най-късно до обявения начален час за провеждане на търга.

При провеждането на търг с явно наддаване участниците трябва да се явят лично или да упълномощят свой представител. След откриване на търга се проверяват документите, представителната власт и се определя дали са изпълнени условията за участие. Ако има основание за даден кандидат да не бъде допуснат за участие в търга, той трябва да напусне мястото на провеждане. Търгът продължава само в присъствието на допуснатите за участие участници.

Устно наддаване на търга

Наддаването започва от началната тръжна цена, като водещият търга може да определи “стъпка на наддаване” като твърда сума или процент от началната тръжна цена.

След приключване на търга, участникът предложил най-висока цена се обявява за спечелил търга и трябва да плати в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, съответно от датата на търга, остатъка от предложената от него цена, като приспадне стойността на внесения от него депозит. Ако сумата не бъде платена в срок се счита, че спечелилият се е отказал да купи имота и внесеният от него депозит се задържа.

След спечелване на търга

В 3-дневен срок от постъпване на сумата от продажбата по сметката и представяне на документ, удостоверяващ плащането на данък за придобиване на имуществото, когато се дължи такъв, публичният изпълнител издава постановление за възлагане вещта на купувача, т.е. собствеността преминава върху купувача.

Купувачът е длъжен да поиска вписване на постановлението за възлагане на недвижимия имот в Службата по вписвания по местонахождението на имота.

Публичният изпълнител въвежда купувача на имота във владение в 7-дневен срок въз основа на издаденото постановление. Въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота. В случаите, когато никой от участниците не внесе предложената от него цена, се насрочва нов търг за продажба на вещта, като продажната цена се определя в размер 75 на сто от началната тръжна цена, а при последващ трети търг в размер на 50 на сто от началната тръжна цена.

След плащане на цената от участник, обявен за купувач, органът, организирал публичната продажба, връща внесените депозити на всички участници, които не са обявени за купувачи. Ако в тримесечен срок от датата на провеждане на търга цената не е платена от участник, обявен за купувач, всеки участник, който не е обявен за купувач, може да изтегли депозита си.

Не се връща депозит на лица, които не са имали право да участват в публичната продажба или са обявени за купувачи, но не са внесли в срок предложената от тях цена.

Търсите имот под пазарни цени?

Намерете го с нас!

Регистрирай се
Съгласие за бисквитки