Процедура при закупуване на имот на търг от ЧСИ

 1. Харесвате си имот
 2. Уговаряте оглед
 3. Отивате на оглед
 4. Внасяте депозит и наддавателно предложение
 5. Търг с наддаване

Кой може да участва в търг от ЧСИ

В публичната продан може да участва всяко дееспособно юридическо и физическо лице. Участието може да бъде лично или чрез законен представител или пълномощник. Не може да участва като наддаващ в публичната продан длъжника, неговия законен представител.

Как се подават предложенията за закупуване

Търгът се провежда по правилата за търг с тайно наддаване, като след това има възможност и за устно наддаване. Предложения за участие от дадата посочена в обявлението до края на работния ден на датата обявена като крайна в същото обявление. Предложенията се подават на регистратурата на районният съд по местонахождение на имота, за което ви се дава входящ номер. Предложенията се подават в запечатан плик, заедно с документ, доказващ внесения депозит (10% от обявената първоначална цена). Запечатаният плик трябва да подадете с молба до ЧСИ, съпроводена от необходимите документи, вкл. пълномощно ако предложението се подава от пълномощник. Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

Наддавателно предложение

Наддавателното предложение трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. Да е посочено точно на името или фирмата на наддавача;
 2. Да са посочени други данни - ЕГН; Булстат/ЕИК; седалище; адрес и т.н. ;
 3. Да се посочи точно с думи и цифри предложената цена. Предложената цена не може да бъде по-малка от началната цена или по-голяма с 30% от тази начална цена. За всеки имот или вещ с отделна начална цена се прави отделно наддавателно предложение.

Невалидно наддавателно предложение

Невалидни предложения са:

 1. Всички предложения с цена под началната, посочена в обявлението, както и надхвърлящи я с повече от 30%
 2. Тези, за които не е внесен задължителният депозит
 3. Тези, за който не е определен ясно имота и/или търга в който се иска участие

Оттегляне на наддавателното предложение

Ако сте размислили, можете да оттеглите наддавателното си предложение до края на работното време на последният ден на срока за провеждане на търга.

Депозит

Към предложението задължително следва да се приложи документ за внесен депозит. Той трябва да е в размер на 10% от началната цена на имота, която е посочена в обявлението. Депозита се внася по сметката на частният съдебен изпълнител, която е посочена в обявлението. Ако наддавачът не спечели търга, депозитът му се връща незабавно след плащане на цената от спечелилият търга. За връщане на депозита се подава писмена молба до ЧСИ.

Обявяване на купувач

Отварянето на постъпилите предложения започва в посочения в обявлението час в сградата на съответния районен съд. На отварянето могат да присъстват всички наддавачи подали предложения. Ако ви се наложи да отсъствате, това нне пречи същият да бъдете обявени за купувач, ако вашето наддавателно предложение е най-голямо. Наддавачът предложил най-висока цена се обявява за купувач. Ако най–високата цена е предложена от повече от един наддавач ЧСИ организира жребий за определяне на краен купувач.

Устно наддаване

След обявяване на най-високото предложение, някой от другите наддавачи може да наддаде устно. Началната цена за устното наддаване е най-високата предложена писмено цена. Стъпката на наддаването е в размер на депозита т.е. 10%. Участниците наддават с вдигане на ръка. Ако няколко участници са наддали за предложената от ЧСИ цена, съдебният изпълнител преценява кой от тях първи е вдигнал ръка и го кани да подпише протокола това предложение. Наддаването продължава с предлагане по същия ред с увеличаване на цената с по един задатък. Съдебният изпълнител кани участниците до три пъти като при липса на нови предложения обявява най–високото и съответно купувач на имота. При устното наддаване наддавачите не могат да наддават със сума различна от задатъка.

Заплащане на цената

Наддавачът, обявен за купувач заплаща предложената от него цена по сметка на ЧСИ и приспада внесения преди това от него депозит. Плащането трябва да бъде направени в двуседмичен срок от обявяването му за купувач. Този срок може да започне да тече или да тече и през почивни и празнични дни. Ако последният ден от срока е почивен или празничен ден същият се продължава до първия работен ден следващ почивния. При невнасяне на цената в срок внесения депозит се задържа и служи за погасяване на дълга.

Ако спечелилият не внесе цената

Ако спечелилият търга не внесе на цената в срок ЧСИ обявява за купувач наддавача предложил следващата най-висока цена. Ако наддавач е участвал с писмено и едно или повече устни предложения се обявява за купувач само за най–високото си предложение и при невнасяне на цената не се обявява отново за по-ниска предложена от него цена. Обявения за купувач трябва да внесе предложената от него цена след приспадане на депозита в едноседмичен срок от уведомяването му за това. По същият начин се постъпва до заплащане на цената от участник обявен за купувач или изчерпване на наддавачите. Наддавач в публичната продан обявен за купувач и незаплатил цената в срок губи задатъка си.

Търсите имот под пазарни цени?

Намерете го с нас!

Регистрирай се
Съгласие за бисквитки