Продажба на имоти на публичен търг - какво трябва да знаем? (II част)

andreshko auction author Автор адв. Милен Христов | 20 януари 2024 г.

Редица жилища - старо и ново строителство, апартаменти, нови сгради и други, чието строителство е финансирано чрез банка, а след това не са обезпечени, стават обект на публична продан.

В първа част на статията вече ви представихме важни аспекти от продажбата на имоти на търг, във втората част по темата се фокусираме върху подаване на наддавателни предложения, провеждане на търг и обявяване на купувач и придобиване на права върху закупения имот на публична продан.

Какво представлява подаването на наддавателни предложения?

Наддавателното предложение е сумата, която всеки кандидат-купувач, участник в търга, дава за продавания на търг имот. Наддавателното предложение е писмено и се подава в плик, заедно с екземпляр на квитанция за заплатения депозит. Сумата в предложението се изписва цифром и словом и не може да бъде по-малка от обявената начална цена.

Кандидат-купувачът може да направи повече от едно наддавателни предложения. За да е е действително, то следва да съдържа съответните данни. Бланка за наддавателно предложение се получава от деловодството на съответния районен съд и/или кантората на съдебния изпълнител.

Как се провежда търгът?

Търгът се обявява с информация за ден и час и се провежда в съответния районен съд от съответния съдебен изпълнител. В първата част на търга се отварят всички получени наддавателни предложения и се обявява най-високата редовна писмена оферта за цена на имота.

Във втората част на търга всеки участник има право да участва с устно наддаване. Процедура се ръководи от съдебния изпълнител, който обявява всяка следваща по-висока цена три пъти. Участник, който е обявил, че приема обявената цена, се подписва в протокол. Наддаването продължава, докато има участници, съгласни да платят съответната сума. Печели предложилият най-висока цена.

След избора на печеливш същият следва да внесе в съответния районен съд сумата по сметката на съдебния изпълнител в седемдневен срок. От цената се приспада сумата на внесения депозит от 10%.

При отказ от страна на участника, спечелил търга, да купи имота, за купувач се обявява следващият по ред, предложил най-висока сума. За него важат същите условия за внасяне на сумата. Стойността на всички внесени депозити се възстановява на участниците след като купувачът внесе дължимата сума.

Кога купувачът влиза във владение на имота?

Когато съдебният изпълнител възложи имота с постановление, купувачът придобива правата, които длъжникът е имал върху имота. Следва вписване на имота в имотния регистър с данъчна оценка и скица от кадастъра. Процедурата е за сметка на купувача. Той има задължението да декларира новопридобития си имот в общината по местонахождението му до два месеца.

Съгласие за бисквитки