Продажба на имоти на публичен търг - какво трябва да знаем? (I част)

andreshko auction author Автор адв. Милен Христов | 19 януари 2024 г.

Търговете за публична продан на имоти се правят по утвърдена процедура, описана Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Съществуват редица специфични изисквания, свързани с различни аспекти от продажбата на такъв тип имот.

В този ред на мисли, в две поредни статии екипът на Имоти Андрешко ще ви представи какво трябва да знаете. В настоящата първа част на статията по темата ще насочим вниманието върху аспекти като начална цена на имот на публична продан и особеностите за право на участие в търга.

Как се определя стойността на имота и с каква начална цена започва публичният търг?

При реализиране на търг за публична продан се назначава вещо лице, което определя стойността на имота. То се назначава от съдебен изпълнител и следва да е вписано в регистъра на независимите оценители по Закона за независимите оценители (ЗНО). Вещото лице може да е и лице, което фигурира в Списъка със специалистите, утвърдени за вещи лица по реда на Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Цената, определена от вещото лице, се съобщава на страните. Те могат да я оспорят в седемдневен срок. В такъв случай се прави повторно заключение от второ вещо лице.

Началната цена, с която започва наддаването, е 80% от стойността на имота. Тя не може да е по-ниска от стойността на данъчната оценка на имота. Документите за продан на имота се съхраняват в съответния Районен съд. Всеки, който има интерес към имота, може да достъпи до тях. Заинтересованите лица могат да поискат оглед на имота, заявявайки го на съответния съдебен изпълнител.

Кой има право да участва в търга за публична продан?

Търгът за публична продан се провежда в сградата на съответния районен съд и е с едномесечна продължителност. Право на участие в търга има всяко физическо и/или юридическо лице, в т.ч. и чуждестранни лица, съгласно действащите закони у нас. Всеки желаещ да участва в търга следва да заплати депозит в размер на 10% от първоначално обявената цена.

Участието в търга е лично или чрез законен упълномощен представител.В търга нямат право да участват:

Очаквайте и втората част на статията по темата какво трябва да знаем при продажба на имот на публичен търг, която ще публикуваме съвсем скоро.

Съгласие за бисквитки